skip to Main Content
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lotos Pharma”vienotais reģistrācijas numurs 40103638962
juridiskā adrese: Pērnavas iela 1-39, LV-1012faktiskā adrese: Plieņciema 16, Mārupes nov.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Saturs

1. Kas mēs esam
2. Kas ir personas dati
3. Personas datu apstrādes nolūks
4. Personas datu apstrādes likumīgums
5. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde
6. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
7. Paziņojumi
8. Personas datu saņēmēji
9. Personas datu glabāšanas ilgums
10. Datu drošība
11. Jūsu tiesības
12. Kā ar mums sazināties

1. Kas mēs esam

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lotos Pharma” ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība.

2. Kas ir personas dati, un kā mēs tos apstrādājam

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai faktiskās atrašanās vietu, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, šo personu raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši identificēt.

Attiecībā uz Jūsu personas datiem mēs esam datu pārzinis, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, izņemot apdrošināšanas sfēru, kur mēs darbojamies kā apdrošināšanas aģents vai piesaistītais apdrošināšanas aģents atbilstoši mūsu un apdrošināšanas sabiedrības noslēgtajam līgumam, un kur mums attiecīgi ir personas datu apstrādātāja statuss.

Mūsu nodoms ir sniegt Jums maksimālu informāciju par mūsu veiktajām darbībām ar šiem personas datiem, lai, iesniedzot mums savus personas datus, Jums būtu zināms, kā tie tiks izmantoti.

3. Personas datu apstrādes nolūks

Mēs apstrādājam personas datus sekojošiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšana un preču piedāvāšana. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai identificētu klientu, sagatavotu līgumu un noslēgtu to; izpildītu ar līgumu uzņemtās saistības; nodrošinātu ražotās preces kvalitātes saistības un Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto patērētāja tiesību izpildi; nodrošinātu preču atsaukumus; preču un pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai; klientu apkalpošanas uzlabošanai; norēķinu administrēšanai, tostarp arī parādu atgūšanai un piedziņai, klientu pretenziju izskatīšanai un apstrādei.
Komercdarbības plānošana un analītika. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai veiktu savas komercdarbības plānošanu un uzskaiti, analizētu savas darbības kvalitāti un rezultātus; veiktu tirgus un sabiedrības viedokļa pētījumus; veiktu klientu aptaujas un apmierinātības mērījumus.

Pieprasījumi. Saņemot attiecīgu pieprasījumu, mēs sniedzam informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

4. Personas datu apstrādes likumīgums

SIA “Lotos Pharma” veic tikai un vienīgi likumīgu personas datu apstrādi, t.i., ja ir konstatējams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:

 • apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja klienta kā datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām mūsu interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;
 • klients ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses.

5. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde

Īpašu kategoriju personas dati ir dati, kas atklāj personas rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskie dati, biometriskie dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

Mēs kā datu pārzinis neapstrādājam savu klientu īpašo kategoriju datus. Vienīgais izņēmums var tikt pieļauts vienīgi gadījumā, ja apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu klienta vitālas intereses (piemēram, sakarā ar klienta pēkšņu veselības stāvokļa pasliktināšanos ir nepieciešams izsaukt ātro medicīnisko palīdzību, un tamlīdzīgās ārkārtas situācijās).

6. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

SIA “Lotos Pharma” mājaslapās tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi burtu un ciparu faili, kurus mēs uzglabājam Jūsu pārlūkā vai Jūsu ierīces cietajā diskā. Ir dažāda veida sīkdatnes, ko izmantojam dažādiem mērķiem; taču kopumā, sīkdatnes mums palīdz atšķirt Jūs no citiem mājaslapas lietotājiem. Tādējādi mēs varam Jums atvieglot mājaslapas izmantošanu un uzlabot savu mājaslapu. Jūs jebkurā laikā varat bloķēt sīkdatņu izmantošanu, aktivizējot sava pārlūka iestatījumus, kas ļauj jums atteikties no sīkdatņu daļas vai visu sīkdatņu izmantošanas. Taču gadījumā, ja bloķējat sīkdatņu izmantošanu, daļa mājaslapas var būt nepieejama vai funkcionēt nepietiekami. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pievienoti pielikumā un pieejami šeit .

Mājaslapās var būt saites uz trešo personu mājaslapām. Šīm trešajām personām ir sava, ar mums nekādā veidā nesaistīta, privātuma politika. SIA “Lotos Pharma” nenes nekādu atbildību par šo mājaslapu lietošanas noteikumiem un to privātuma politiku.

7. Paziņojumi

Komerciālus paziņojumus par SIA “Lotos Pharma” piedāvātajiem pakalpojumiem un cita veida paziņojumus un atgādinājumu mēs saviem klientiem sūtām tikai un vienīgi gadījumā, ja to pieļauj normatīvie akti, vai tam ir saņemta klienta nepārprotama piekrišana.
Klientiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu un atgādinājumu saņemšanas, nosūtot atteikuma paziņojumu uz e-pasta adresi office@lotos-pharma.com, vai piezvanot uz tālruni ,,,,,,,,,,,,,,,,,, vai nosūtot SIA “Lotos Pharma” rakstisku paziņojumu uz adresi: Plieņciema 16, Mārupes nov.. Papildus minētajam, no paziņojumu saņemšanas e-pastā ir iespējams atteikties, saņemtajā e-pastā aktivizējot atteikšanās komandu.

8. Personas datu saņēmēji

Mēs izmantojam trešo personu sniegtos pakalpojumus, kas mums palīdz veikt un administrēt komercdarbību, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji; juridisko pakalpojumu, grāmatvedības un audita pakalpojumu sniedzēji; dokumentu kopēšanas, skanēšanas un iznīcināšanas pakalpojumu sniedzēji; trešās personas, ar kuru palīdzību mēs izsūtām komerciālus un cita veida paziņojumus un informāciju, apsardzes uzņēmums, kam ir pieeja videonovērošanas ierakstiem; trešās personas, kas nodrošina balvas mūsu konkursos un loterijās; trešās personas, kas mūsu uzdevumā veic klientu aptaujas un apkopo šo aptauju rezultātus. Katrā konkrētā gadījumā mēs datu apstrādātājam iesniedzam tikai tādu Jūsu datu apjomu, kāds nepieciešams attiecīgajam mērķim un uzdevumam. Dati tiek apstrādāti tikai šim mērķim un uzdevumam, tie tiek aizsargāti atbilstoši Regulas un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pēc mērķa sasniegšanas vai uzdevuma izpildes Jūsu dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

Papildus norādītajam, mēs nododam Jūsu datus ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesībsargājošajām iestādēm, tiesām, u.tml.).

9. Personas datu glabāšanas ilgums

Mēs uzglabājam Jūsu datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams to apstrādes nolūkiem. Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr:

– ir spēkā starp mums panāktā vienošanās vai noslēgtais līgums, un kamēr kāda no vienošanās vai līguma pusēm var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt pretenzijas un pieteikumus, celt prasību tiesā, u.tml.);
– datu apstrāde ir vajadzīga, lai mēs varētu izpildīt uz mums attiecināmus juridiskus pienākumus;
– datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai trešās personas vitālas intereses;
– ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs personas datu apstrādes pamats.
Pēc tam, kad augšminētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

10. Datu drošība

Mēs zinām, ka Jūs personas datus sniedzat labticīgi un rēķināties, ka tie tiks uzraudzīti. Tādēļ mēs Jūsu personas datu drošību uztveram ar lielu atbildības sajūtu. Mēs esam veikuši pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu sistēmas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību. Mēs izmantojam dažādas personas datu uzglabāšanas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka nevienai datu pārraidei internetā nevar tikt garantēta 100% drošība. Lūdzam katrā atsevišķā gadījumā patstāvīgi izvērtēt ar informācijas konfidencialitāti saistītos riskus, kas Jums būs jāuzņemas, ja izlemsiet jebkādu personas datus saturošu informāciju mums nodot ar interneta starpniecību.

11. Jūsu tiesības

Regula paredz virkni tiesību, kuras Jūs varat jebkurā brīdī izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespēju izmantot šīs tiesības un izpildīt Regulā un citos normatīvajos aktos paredzētās personas datu pārziņa vai apstrādātāja saistības.

Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti piekļūt Jūsu datiem un saņemt par tiem sekojošu informāciju: datu apstrādes nolūki; personas datu kategorijas; personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.

Jums ir tiesības pieprasīt mums savu datu labošanu, ja tie ir neprecīzi.

Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem:

 • dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
 • Jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;
 • ja datu apstrāde ir pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;
 • Jūs iebilstat pret savu datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām;
 • ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;
 • lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas mums noteikts normatīvajos aktos;
 • ja Jūsu dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu.

Jums ir tiesības prasīt, lai mēs ierobežojam Jūsu datu apstrādi. Mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem apstākļiem:

 • ja Jūs apstrīdat datu precizitāti – uz laiku, kurā mēs varam pārbaudīt Jūsu datu precizitāti;
 • ja apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;
 • mums Jūsu dati vairs nav vajadzīgi, bet tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • Jūs esat iebildis pret savu datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, kamēr nav pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.

Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu. Šādā gadījumā mēs Jūsu datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, vai Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam nevilcināties un vērsties pie mums ar attiecīgu pieteikumu, iesniegumu vai sūdzību. Mēs sniegsim atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem un novērsīsim pieļautās kļūdas, ja tādas būs.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

12. Kā ar mums sazināties

Jūs varat ar mums sazināties:
– rakstiski, sūtot korespondenci uz SIA “Lotos Pharma” juridisko adresi Plieņciema ielā 16, Mārupes nov.
– elektroniski, izmantojot e-pasta adresi office@lotos-pharma.com;
– mutiski pa tālruni +371…………………….

Rīgā 2018. gada 07. decembrī

SĪKDATŅU POLITIKA
Lotos Pharma SIA

Mājaslapā, izmantojot sīkdatnes un citu līdzīgu tehniku, mēs ievācam informāciju par lietotāja ierīci.

Sīkdatne parasti ir neliela teksta datne, kuru tīmekļa pārlūkprogramma saglabā jūsu ierīcē, lai identificētu lietotāju. Izmantojot sīkdatnes, mēs varam identificēt jūsu pārlūkprogrammu un izmantot šo informāciju, lai, piemēram, izskaitītu unikālo mūsu mājaslapas apmeklētāju skaitu un veiktu mājaslapas lietošanas analīzi, ieskaitot statistisko uzraudzību. Šo darbību mērķis ir attīstīt mūsu pakalpojumus, lai tie aizvien vairāk noderētu mūsu klientiem.

Izmantojot sīkdatnes, mēs ievācam šādu informāciju:

 • lietotāja IP adresi;
 • laiku;
 • apmeklētās lapas un tajā pavadīto laiku;
 • pārlūkprogrammas veidu, operētājsistēmu;
 • tīmekļa adreses, no kurām lietotājs ir nonācis mūsu mājaslapā, un tīmekļa adresi, uz kuru lietotājs dodas pēc mūsu mājaslapas lietošanas;
 • to serveri un domēnu, no kura lietotājs ir nonācis mūsu mājaslapā.

Mājaslapa var saturēt arī trešu personu sīkdatnes, piemēram, mērījumu un izsekošanas pakalpojumu sīkdatnes. Tad, kad apmeklējat mūsu mājaslapu, sīkdatnes jūsu ierīcē var izvietot arī trešas personas.

Sīkdatnes trešu personu mājaslapās

Papildus mūsu mājaslapā izmantotajām sīkdatnēm tās tiek izmantotas arī, lai izvietotu arī mūsu reklāmas trešu personu mājaslapās. Mēs sadarbojamies ar tīmekļa mārketinga uzņēmumiem. Ar informāciju, kuru mēs ievācam, izmantojot šīs sīkdatnes un citu tehniku, mūsu reklāma, balstoties uz lietotāja iepriekšējo rīcību un citiem faktoriem, var tikt mērķorientēta tiem tīmekļa lietotājiem, kurus varētu interesēt mūsu reklāmas. Tāpēc ārpus mūsu mājaslapas ievāktie dati var tikt izmantoti mērķorientētai reklāmai.

Mēs un mūsu filiāles var ievākt informāciju par mūsu reklāmu efektivitāti. Šiem nolūkiem mēs ievācam šādus datus:

 • ziņas par to, cik reižu reklāma ir attēlota pārlūkprogrammā;
 • ziņas par to, vai reklāma tika atvērta vai ne;
 • ziņas par to, vai reklāma ir novedusi līdz pirkumam tiešsaistes veikalā.

Sīkdatņu aizliegšana un mērķorientēta reklāma

Jūs varat kontrolēt, cik lielam daudzumam sīkdatņu un mērķorientētās reklāmas jūs piekrītat.

Jūs var bloķēt sīkdatņu izmantošanu, mainot savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Atcerieties, ka, neļaujot izmantot sīkdatnes, dažas no mūsu mājaslapas funkcijām var nebūt pieejamas.

Ja nevēlaties, lai mēs orientētu reklāmu atbilstoši jūsu interesēm, izmantojot norādīto saiti, jūs varat neatļaut mērķorientētu reklāmu. Pēc mērķorientētas reklāmas aizliegšanas jūs redzēsiet tikpat daudz reklāmu, cik iepriekš, bet tās netiks atlasītas atbilstoši jūsu interesēm.

Google Analytics aizliegums

Jūs varat kontrolēt sīkdatus, kas uzkrājušās Jūsu ierīcē. Jūs varat bloķēt Google Analytics lietošanu, lejupielādējot pārlūkprogrammas Google Analytics atteikšanās papildinājumu, kas atrodams šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU
Lotos Pharma SIA

1. Vispārīgā informācija

Šajā paziņojumā par privātumu aprakstīts, kā Lotos Pharma SIA (turpmāk tekstā “mēs” vai “Lotos Pharma”) apstrādā personas datus, kādus personas datus ievāc, kā tie tiek izmantoti un kam tie tiek atklāti, kā arī tas, kā datu subjekts var kontrolēt savu datu apstrādi. Paziņojumā par privātumu arī izklāstīti, kādi ir Lotos Pharma pienākumi apstrādājot personas datus.

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz visiem Lotos Pharma produktiem un pakalpojumiem, kas piedāvāti veikalos, izstāžu zālēs, mājaslapās, kā arī tiešsaistē un mārketinga pasākumos (turpmāk tekstā “Produkti” un “Pakalpojumi”). Šis paziņojums par privātumu skar visus, kuru personas dati tiek apstrādāti (turpmāk “datu subjekti” vai “jūs”) saistībā ar minētajiem Produktiem un Pakalpojumiem. Šis paziņojums par privātumu arī skar to personu datu apstrādi, kuri pārstāv uzņēmumus, kas sniedz mums pakalpojumus, un citus mūsu partnerus.

Mēs augstu vērtējam datu subjektu privātuma aizsardzību, un esam apņēmušies apstrādāt personas datus, ievērojot piemērojamos tiesību aktus privātuma jomā, piemēram, ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016/679) (turpmāk tekstā “GDPR”).

GDPR noteikts, ka personas dati ir informācija, ar kuru personu var tieši vai netieši identificēt. Personas dati ir, piemēram: vārds, uzvārds, atrašanās vietas dati, e-pasta adrese un dzimšanas datums.

Mūsu mājaslapā var būt iekļautas arī saites uz mājaslapām un pakalpojumiem, ko pārvalda organizācijas, kas nav mūsu kontrolē. Ievērojiet, ka šis paziņojums par privātumu neattiecas uz tādām citām mājaslapām, tāpēc mēs aicinām jūs iepazīties arī ar to paziņojumiem par privātumu. Mēs nenesam atbildību par citu mājaslapu un pakalpojumu paziņojumiem par privātumu un praksi saistībā ar privātumu (pat ja piekļūstat šīm mājaslapām, izmantojot mūsu norādītās saites), un mēs šīs saites norādām tikai informatīvos nolūkos jūsu ērtībai.

2. Datu pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Pārzinis:
Lotos Pharma SIA
Reģistrācijas Nr.: 40103638962
Adrese: Plieņciema 16, Mārupes nov.

1.2. Kontaktpersona:
Kaspars Ivanovs

3. Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Mēs apstrādājam tikai tādus personas datus, kas ir vajadzīgi tikai tā mērķa sasniegšanai, kuram tie tikuši ievākti vai iegūti, turklāt mēs datus apstrādājam saskaņā ar tiesību aktiem galvenokārt vienam no šiem nolūkiem:

 • klientu pakalpojumi un saziņa;
 • produktu un pakalpojumu plānošana un attīstība;
 • klientu apmierinātības aptaujas;
 • mārketinga pasākumi, piemēram, tirgus izpēte, reklāmas, tirgus analīze un statistikas datu vākšana;
 • mājaslapas pielāgošana jūsu ērtībām un vēlmēm;
 • izplatīšanas stratēģijas plānošana;
 • aptauju rīkošana par Produktiem vai Pakalpojumiem;
 • atsaukšana un servisa kampaņas;
 • administrācija;
 • tiesību aktu ievērošana (piemēram, grāmatvedības noteikumi vai citi specifiski noteikumi) un mūsu ziņošanas pienākums, piemēram, ar nodokļiem saistītie ziņojumi un pārskati;
 • krāpšanas novēršana.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma izpildīšana vai līguma sagatavošana, kā arī Inchcape likumīgās intereses.

Apstrādājot personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un/vai lai ievērotu tiesību aktus un/vai ar mūsu garantiju un produkta drošumatbildību saistītos pienākumus, un/vai mūsu ziņošanas pienākumu, datu apstrādes pamatā ir mūsu juridiskais pienākums.
Likumīgās intereses ietver Produktu un Pakalpojumu, kā arī tādu darbību administrāciju un izstrādi, kas ir nepieciešamas, lai rīkotu pētījumus par mūsu Produktiem un Pakalpojumiem.

Ja personas dati nepieciešami elektroniskā tiešā mārketinga vajadzībām (piemēram, lai ar jums sazinātos e-pastā), tie tiks izmantoti tikai ar jūsu piekrišanu (izvēles iespējas), kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt. Jums ir arī tiesības iebilst šāda veida mārketinga pasākumiem, un to var izdarīt arī iepriekš (atteikuma iespējas).

Mēs neplānojam ievākt sensitīvus personas datus, tomēr datu subjekti tos var iesniegt brīvprātīgi; šādā gadījumā to apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu. Attiecībā uz tādu personas datu apstrādi, kurai esat piekritis, jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, un šādā gadījumā jūsu personas dati turpmāk vairs netiks apstrādāti. Norādījumi ir sniegti turpinājumā (Datu subjektu tiesības ). Mēs šādu lūgumu ievērosim, ja vien datu apstrādes pamatā nav citi likumīgi iemesli.

4. Apstrādātie personas dati un informācijas avoti

Mēs ievācam un apstrādājam tikai tādus personas datus, kas ir svarīgi un nepieciešami šajā paziņojumā par privātumu izklāstītajiem nolūkiem.

Mēs ievācam šādas kategorijas datus:

Personas datu kategorijas

Datu piemēri

1. Kontaktinformācija Vārds, uzvārds, kontaktinformācija,
dzimšanas datums un lietotā valoda
2. Informācija par identitāti Valsts identifikācijas numurs
3. Klienta kontaktinformācija un
finanšu informācija
Rēķina Nr., parāda apmērs, garantijas dati
4. Informācija par transportlīdzekli
un citu attiecīgu produktu vai pakalpojumu
Transportlīdzekļa identifikācijas
numurs un reģistrācijas numurs
5. Ar klientu attiecībām saistīti dati Klienta veids (privāts / uzņēmums),
klienta darba devējs (līzinga nolūkiem),
atsauksmes, sūdzības un cita komunikācija
ar klientu
6. Mārketinga dati Kontaktinformācija un ar mārketingu
saistītās vēlmes, notikumi, konkursi
un aptaujas, ar mārketingu saistītās
piekrišanas un aizliegumi
7. Elektroniskās identifikācijas dati
un dati par ierīcēm
Sīkdatņu dati, meklēšanas dati,
operētājsistēma, serveris un domēns,
tīmekļa pārlūkošanas dati, vispārīgi
atrašanās vietas dati (kas noteikti pēc
IP adreses vai mobilās ierīces atrašanās vietas)
8. Brīvprātīgi sniegtie dati Citi personas dati, ko sniedzis datu subjekts
(piemēram, vēlmes)

Mēs ievācam informāciju no šādiem informācijas avotiem:

 • informācija, ko sniedzat, piemēram, sazinoties ar mums, apmeklējot mūs, izmantojot mūsu Produktus un Pakalpojumus (ieskaitot mājaslapas un sociālos medijus) un piedaloties mūsu mārketinga aktivitātēs
 • informācijas automātiska ievākšana, kad izmantojat mūsu Produktus un Pakalpojumus, piemēram, lietojot mūsu tiešsaistes pakalpojumus un apmeklējot mūsu mājaslapas
 • no mazumtirgotājiem saņemtā informācija, piemēram, ziņas par klienta līgumu, un no citām trešām personām saņemtas tādas ziņas kā vietējie transportlīdzekļa reģistrācijas pakalpojumi un citu publisku un privātu reģistru izmantošana, kā arī citu trešu personu sniegtā informācija par saviem pakalpojumiem (piemēram, atbalsts mājaslapas uzturēšanā)

5. Personas datu glabāšana

Mūsu ievāktie personas dati tiek glabāti tik ilgi, lai būtu iespējams izpildīt šajā paziņojumā par privātumu izklāstītos nolūkus, ja vien tiesību akti nenosaka ilgāku datu glabāšanas periodu (piemēram, grāmatvedības vai atskaitīšanās pienākumu izpildei) vai ja vien mums dati nav nepieciešami, lai atbildētu uz jautājumiem vai atrisinātu strīdus, vai lai aizsargātu mūsu likumīgās tiesības. Pēc tam personas dati saprātīgā laikaposmā tiks dzēsti vai padarīti anonīmi.

Nepieciešamība glabāt personas datus pārdošanas un mārketinga nolūkiem, kā arī datu pareizība tiek regulāri pārskatītas. Klientu dati un citi dati, kas saistīti ar klientu līgumiem, pārsvarā tiek glabāti 10 gadus pēc attiecīgā finanšu gada / pārskata gada. Iespējamo klientu dati pārsvarā tiek glabāti 12 mēnešus.

To datu subjektu personas dati, kuri pārstāv mūsu korporatīvos klientus vai uzņēmumus, kas sniedz mums pakalpojumus, tiek glabāti tik ilgi, cik attiecīgais datu subjekts saglabā savu amatu.

Detalizētu informāciju par datu glabāšanas ilgumu var saņemt pēc pieprasījuma.

6. Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati ir pieejami uzņēmumiem, kas ir iekļauti Lotos Pharma SIA.

Mēs apmainīsimies ar personas datiem tikai tādā apmērā, kas nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumu (piemēram, lai sniegtu, uzturētu, attīstītu un nodrošinātu Produktus un Pakalpojumus) un nodrošinātu mārketinga un reklāmas atbalsta pakalpojumus, kā arī optimizētus mājaslapu pakalpojumus.

Apmaiņa ar personas datiem notiek ar uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, un tādām trešām personām kā mazumtirgotāji.

Mums var būt arī pienākums atklāt jūsu personas datus vai dalīties ar tiem, lai ievērotu savus likumīgos pienākumus vai izpildītu iestāžu paustos pieprasījumus.

Cita personas datu nosūtīšana

Mēs varam apmainīties ar personas datiem arī saistībā ar uzņēmumu apvienošanu, mūsu aktīvu pārdošanu, visa uzņēmuma vai tā daļas finansēšanu vai iegādi un saistībā ar citiem līdzīgiem nolīgumiem.

Personas dati tiek atklāti arī trešām personām, ja to nosaka piemērojamie tiesību akti vai kompetento iestāžu rīkojums, un lai izmeklētu Produktu un Pakalpojumu iespējamu lietošanu, kas veido pārkāpumu, kā arī lai garantētu produktu un pakalpojumu drošību.

Nosūtīšana ārpus ES/EEZ

Ja personas dati tiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, mēs nodrošinām datu privātuma pietiekamu līmeni atbilstoši obligātajiem privātuma tiesību aktiem, piemēram, Eiropas Komisijas parauga klauzulām un/vai “Privātuma vairogam”.

7. Personas datu aizsardzība

Mēs apņemamies ievērot piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu drošības noteikumus un veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu.

Personas dati tiek aizsargāti ar piemērotiem tehniskiem un organizatoriskiem paņēmieniem. Mēs uzglabājam datus slēgtā vidē ar ierobežotām fiziskās piekļuves tiesībām un drošā IT vidē. IT vidi aizsargā ugunsmūri un citas atbilstošas drošības tehnikas, turklāt tiek veikta arī progresīvā pārraudzība. Mēs pieprasām, lai visi mūsu pakalpojumu sniedzēji īstenotu atbilstošu pasākumus, kas uztur personas datu drošību.

Mūsu personālam un pakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā personas datus, ir pienākums personas datus saglabāt strikti konfidenciālus. Piekļuve personas datiem tiek atļauta tikai tiem darbiniekiem, kam šī informācija ir nepieciešama darba uzdevumu izpildei. Darbiniekiem un datu apstrādātājiem ir personīgās ID kartes un paroles.

8. Datu subjektu tiesības

Jums ir piemērojamajos tiesību aktos par datu aizsardzību noteiktās tiesības.

Tiesības piekļūt un pārbaudīt

Jums ir tiesības zināt, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus.

Jums ir tiesības pārbaudīt savus personas datus un piekļūt tiem, kā arī lūgt mums sniegt jums šos datus rakstveidā vai elektroniski.

Tiesības labot un dzēst

Jums ir tiesības nodrošināt nepareizu vai nepilnīgu personas datu labošanu. Jums ir arī tiesības lūgt mums izņemt datus.

Mēs arī pēc savas iniciatīvas, izņemam, labojam un papildinām nepareizus, nevajadzīgus, nepilnīgus vai novecojušus datus, kad tādus konstatējam.

Tiesības uz datu pārnesamību un iebilst apstrādei un ierobežot to

Saskaņā ar GDPR jums ir tiesības nosūtīt savus datus citam pārzinim.

Jums ir tiesības lūgt mums ierobežot jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Mēs ierobežosim jūsu personas datu apstrādi arī tad, ja nevarēsim labot vai izņemt nepareizos datus vai ja attiecībā uz lūgumu dzēst jūsu datus būs kādas neskaidrības.

Jums ir tiesības iebilst savu datu apstrādei noteiktu iemeslu dēļ. Jums ir tiesības aizliegt datu apstrādi vai nosūtīšanu tiešā mārketinga nolūkos.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja jūsu personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Atsaukšana neietekmē tādas ar piekrišanu atļautas datu apstrādes likumību, kura notiek pirms atsaukšanas. Lai jebkurā laikā atsauktu savu piekrišanu, sazinieties ar mums, izmantojot šā paziņojuma par privātumu 2. sadaļā sniegto kontaktinformāciju.
Jūs varat iebilst jebkādiem tiešā mārketinga pasākumiem un atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz elektronisko tiešo mārketingu, izpildot norādes, kas saņemtas saistībā ar mārketinga paziņojumiem (piemēram, izmantot iespēju atteikt abonēšanu e-pastā vai SMS).

Kā izmantot tiesības

Jūs varat arī nosūtīt jautājumu e-pastā vai pa pastu, izmantojot šā paziņojuma par privātumu 2. sadaļā sniegto kontaktinformāciju. Lai nosūtītu jautājumu, jums ir jāapliecina sava identitāte, lai mēs nodrošinātu, ka jūsu personas dati netiek atklāti citiem. Lai pārliecinātos par jūsu identitāti, mēs varam pieprasīt papildu informāciju.

Pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas saistībā ar jūsu pieprasījumu (ieskaitot identitātes apliecināšanu) mēs uzsāksim jūsu pieprasījuma izpildi. Mēs pieliksim visas pūles, lai jūsu pieprasījumu izpildītu viena (1) mēneša laikā.
Mēs varam noraidīt lūgumus, kas ir nepamatoti atkārtoti, pārmērīgi vai klaji nepamatoti.

9. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Ja jūs uzskatāt, ka tas, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, neatbilst GDPR, jums ir tiesības sūdzēties vietējai datu aizsardzības uzraudzības iestādei. Vairāk informācijas un uzraudzības iestādes kontaktinformāciju atradīsiet šeit.

10. Izmaiņas šajā paziņojumā par privātumu

Laika gaitā, kad nepieciešams, mēs varam grozīt šo paziņojumu par privātumu. Visas izmaiņas tiks publicētas mūsu mājaslapā turpat, kur šis paziņojums par privātumu. Ja mums būs jāmaina datu apstrādes nolūks, mēs lūgsim atsevišķu jūsu piekrišanu.

Šis paziņojums par privātumu ir publicēts 07.12.2018.

SĪKDATŅU POLITIKA

Lotos Pharma SIA

Mājaslapā, izmantojot sīkdatnes un citu līdzīgu tehniku, mēs ievācam informāciju par lietotāja ierīci.

Sīkdatne parasti ir neliela teksta datne, kuru tīmekļa pārlūkprogramma saglabā jūsu ierīcē, lai identificētu lietotāju. Izmantojot sīkdatnes, mēs varam identificēt jūsu pārlūkprogrammu un izmantot šo informāciju, lai, piemēram, izskaitītu unikālo mūsu mājaslapas apmeklētāju skaitu un veiktu mājaslapas lietošanas analīzi, ieskaitot statistisko uzraudzību. Šo darbību mērķis ir attīstīt mūsu pakalpojumus, lai tie aizvien vairāk noderētu mūsu klientiem.

Izmantojot sīkdatnes, mēs ievācam šādu informāciju:

 • lietotāja IP adresi;
 • laiku;
 • apmeklētās lapas un tajā pavadīto laiku;
 • pārlūkprogrammas veidu, operētājsistēmu;
 • tīmekļa adreses, no kurām lietotājs ir nonācis mūsu mājaslapā, un tīmekļa adresi, uz kuru lietotājs dodas pēc mūsu mājaslapas lietošanas;
 • to serveri un domēnu, no kura lietotājs ir nonācis mūsu mājaslapā.

Mājaslapa var saturēt arī trešu personu sīkdatnes, piemēram, mērījumu un izsekošanas pakalpojumu sīkdatnes. Tad, kad apmeklējat mūsu mājaslapu, sīkdatnes jūsu ierīcē var izvietot arī trešas personas.

Sīkdatnes trešu personu mājaslapās

Papildus mūsu mājaslapā izmantotajām sīkdatnēm tās tiek izmantotas arī, lai izvietotu arī mūsu reklāmas trešu personu mājaslapās. Mēs sadarbojamies ar tīmekļa mārketinga uzņēmumiem. Ar informāciju, kuru mēs ievācam, izmantojot šīs sīkdatnes un citu tehniku, mūsu reklāma, balstoties uz lietotāja iepriekšējo rīcību un citiem faktoriem, var tikt mērķorientēta tiem tīmekļa lietotājiem, kurus varētu interesēt mūsu reklāmas. Tāpēc ārpus mūsu mājaslapas ievāktie dati var tikt izmantoti mērķorientētai reklāmai.

Mēs un mūsu filiāles var ievākt informāciju par mūsu reklāmu efektivitāti. Šiem nolūkiem mēs ievācam šādus datus:

 • ziņas par to, cik reižu reklāma ir attēlota pārlūkprogrammā;
 • ziņas par to, vai reklāma tika atvērta vai ne;
 • ziņas par to, vai reklāma ir novedusi līdz pirkumam tiešsaistes veikalā.

Sīkdatņu aizliegšana un mērķorientēta reklāma

Jūs varat kontrolēt, cik lielam daudzumam sīkdatņu un mērķorientētās reklāmas jūs piekrītat.

Jūs var bloķēt sīkdatņu izmantošanu, mainot savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Atcerieties, ka, neļaujot izmantot sīkdatnes, dažas no mūsu mājaslapas funkcijām var nebūt pieejamas.

Ja nevēlaties, lai mēs orientētu reklāmu atbilstoši jūsu interesēm, izmantojot norādīto saiti, jūs varat neatļaut mērķorientētu reklāmu. Pēc mērķorientētas reklāmas aizliegšanas jūs redzēsiet tikpat daudz reklāmu, cik iepriekš, bet tās netiks atlasītas atbilstoši jūsu interesēm.

Google Analytics aizliegums

Jūs varat kontrolēt sīkdatus, kas uzkrājušās Jūsu ierīcē. Jūs varat bloķēt Google Analytics lietošanu, lejupielādējot pārlūkprogrammas Google Analytics atteikšanās papildinājumu, kas atrodams šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Back To Top